หน่วยที่ 3 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ (ต่อ)สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด


เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหา สนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถ ในการทำงานของมนุษย์ เทคโนโลยีมีความสำคัญในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ เศรษฐกิจ สังคม ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หลายด้าน ระบบทางเทคโนโลยีมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ซึ่งในบันจุบันมีข้อมูลจำนวนมาก จึงต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการสารสนเทศ ผู้ใช้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องรู้จักปกป้องความเป็นส่วนตัว และอัตลักษณ์ ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวผู้อื่น ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนดในการใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูลต่างๆตัวชี้วัด


ว 4.2 ม.1/3 รวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูล และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟแวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายวัตถุประสงค์


1. ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการคำนวณและจัดเรียงข้อมูลหรือบริการบนอินเทอร์เน็ตได้การวัดผลและประเมินผล


1. ประเมินด้านความรู้

2. ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

3. ประเมินด้านคุณลักษณะ

สื่อประกอบการสอน