วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน (Google Form)
แบบทดสอบหลังเรียน (Google Form)